Przyjaźń damsko-męska

Mówi się, że przy­jaźń między ko­bietą a mężczyzną nie is­tnieje. Zgadzam się z tym, lecz cza­sem u zwykłego zna­jome­go płci prze­ciw­nej znaj­du­jemy więcej zro­zumienia, niż u naj­lep­sze­go przy­jaciela tej sa­mej płci.