Kochać kogoś potem potem stracić to tak jak kupić szczęście i łzami zapłacić

Nie wszystko można coś naprawić ale wszystko można zacząć od nowa xdd

Każdy człowiek jest lekcją <3 ;(

Każdy ludek , kocha ludka który w sercu czyni cudka :****

Przeciwieństwa się przyciągają . Ja – ósmy cud świata. Ty-siedem nieszcześć. ;0

Od­ległość tra­ci na znacze­niu gdy przez Two­je ciało przechodzi fa­la ciepła na samą myśl, że ktoś cze­ka na Ciebie z tęsknotą w oczach, bo tyl­ko Ty wy­pełniasz je­go pus­tkę dnia.

Anonim jest tylko wtedy dopuszczalny, gdy piszący go rzeczywiście jest nikim.

i kiedy od­ległość za­mieniasz na se­kun­dy tęsknoty i w ty­siącu spoj­rzeń szu­kasz te­go jednego choćbyś zbłądził wśród gwa­ru uśmiechów je­dyny tu­lisz do serca i łzę pożeg­na­nia głas­kasz wspomnieniem wiesz, że kochasz… – niebo masz dwa kro­ki bliżej

Pa­miętam nasze roz­mo­wy, za­nim od­szedłeś na zaw­sze. Mówiłeś, że chciałbyś, by na Twoim gro­bie pa­liły się znicze zos­ta­wione tyl­ko przez tych, którzy nap­rawdę by­li z Tobą. Na pog­rze­bie były tłumy ludzi. Dziś, po­nad pięć lat te­mu już tyl­ko gar­stka ludzi pa­mięta o To­bie. Zos­ta­li Ci najwierniejsi.

- Jak długo się to ciągnie? – 22 grud­nia będzie rok.. – A kochasz Go? – Co za py­tanie! Pew­nie, że Go kocham. Kocham jak idiot­ka, cho­ciaż sta­ram się za­pom­nieć, to nie pot­ra­fię, za dużo dla mnie znaczy. – To…