- Słońce… – Nie mów do mnie słońce, bo nie można na nie pat­rzeć.. – Ale bez słońca nie można żyć.

Naj­ciekaw­sze roz­mo­wy dam­sko-męskie od­by­wają się w łóżku .

Widzisz dziew­czynkę w różowej su­kien­ce z pra­wej stro­ny? Tak, tę blon­dynkę. Spędziła długie dnie i no­ce, cze­kając na wy­niki ba­dań. Dos­trzegłeś wzrok tam­tej ko­biety przy sto­liku? Tak, w tej szma­rag­do­wej tu­nice. Mod­liła się do Bo­ga, by jej mąż przeżył ciężką ope­rację. Po­pat­rz na te­go mężczyznę przy ok­nie. Przez niekończące się 13 mi­nut, trzy­mał za rękę swoją żonę, której przed­wcześnie…

… wys­ta­wiłem swą miłość na sprze­daż… nies­te­ty, wśród wielu wa­lut świata, nikt nie chciał płacić wzajemnością…

Wyszła z sa­molo­tu i po­wie­działa do mnie - to koniec. Te­go dnia położyłem się, wys­ta­wiłem do Bo­ga dwa środ­ko­we pal­ce i po­wie­działem Mu, że Go nienawidzę… Niektórzy klas­ka­li, ale to był naj­smut­niej­szy mo­ment w moim życiu…(…)

Sin­giel to ta­ka oso­ba, której nie można sko­jażyć ani z liczbą 2 ani -pa­radok­salnie- z 1…

Sin­giel nie może być długo sam. Podświado­mie prag­nie każdej oso­by, z którą roz­ma­wia, bo chce za­kończyć swoją samotność. Te­raz wiem, że na­wet sa­mot­ność po­wodu­je za­kocha­nie. Człowiek jest po pros­tu do te­go stworzony.    

Przyjaźń wielka wartość, jednak czasami los rozdziele, i nie może nic na to poradzić. Daleka droga do domu przyjaciela, czasami dzieli ich ocean, jednak wspomnienia zostają. Nawet jak przyjaciel nas opuszcza, w sercu wciąż jest obecny, pożegnał się, ale nie…

Księżniczka wyszła z bajki pić piwo i jarać zioło       Księżniczka wyszła z bajki pić piwo i palić fajki

Mówi się, że przy­jaźń między ko­bietą a mężczyzną nie is­tnieje. Zgadzam się z tym, lecz cza­sem u zwykłego zna­jome­go płci prze­ciw­nej znaj­du­jemy więcej zro­zumienia, niż u naj­lep­sze­go przy­jaciela tej sa­mej płci.